Походження підземних вод

Питання походження підземних вод тривалий час залишалося дискусійним. Нині за умовами  утворення виділяються такі типи підземних вод: інфільтраційні; седиментогенні; ювенільні; конденсаційні; метаморфогенні.

Найважливішими є води інфільтраційного походження, адже саме вони за якісними і кількісними показниками задовольняють вимоги  до вод питного призначення. Інфільтраційні підземні води утворюються з наземних вод атмосферного походження. Їхнє живлення –  інфільтрація, або просочування вглиб Землі дощових і талих атмосферних опадів. Крім того, у ряді випадків у живленні цих підземних вод беруть участь води, що фільтруються з річок, озер, водосховищ і каналів.

Важливими є також води седиментогенні. Це  високомінералізовані (солоні) підземні води в глибоких шарах осадових гірських порід. Їхнє  походження пов’язане з захороненням морських вод, сильно змінених під впливом тиску і температури.  Вони можуть бути утворені одночасно з морським опадонакопиченням (сингенетичні) або їхнє походження може бути пов’язане з проникненням вод морських басейнів в раніше сформовані породи (епігенетичні). Родовища промислових вод і мінеральних вод (розсолів) мають седиментогенне походження.

Ювенільні (ендогенні) підземні води утворюються безпосередньо з магми. Надходження таких вод відбувається або при виверженні вулканів, або – з магматичних тіл, розташованих на глибині, в яких спочатку може міститися до 7-10% води. У процесі кристалізації магми і утворення магматичних порід вода відтискається, по розломах і тектонічних тріщинах піднімається вгору, надходить в земну кору, і місцями виходить на поверхню. Кількість ювенільних вод незначна. Вони, як правило, надходять на поверхню вже в змішаному вигляді, оскільки на своєму шляху перетинають різні горизонти підземних вод іншого генезису.

Конденсаційні води утворюються в результаті конденсації водяної пари повітря в порах, тріщинах і інших порожнинах  гірських порід. Конденсація водяної пари має істотне значення для пустельних районів з малою кількістю атмосферних опадів, де періодично виникають невеликі тонкі лінзи прісних конденсаційних вод, що накладаються на солоні води.

Метаморфогенні підземні води утворюються при метаморфізмі мінеральних мас, що містять кристалізаційну воду або газово-рідкі включення. Під впливом температури і тиску відбуваються процеси дегідратації. Якщо вони довготривалі, то призводять до утворення крапельно-рідкої  води, яка вступає в загальний геологічний кругообіг підземних вод.

Як зазначалося вище, з розглянутих генетичних типів води найбільш важливе значення мають інфільтраційні води, менше –  седиментогенні. Решта різновидів є в переважно змішані води, частка яких у загальному балансі підземних вод є незначною.