Регіональна та локальна оцінка нафтогазоносності надр;

Якісна оцінка перспектив нафтогазоносності надр – це комплекс досліджень, спрямованих на узагальнення результатів геологічного вивчення надр, з метою виявлення сприятливих для нафтогазонагромадження територій їхнього районування і диференціації за ступенем перспективності та вибору найоптимальніших напрямів пошуково-розвідувальних робіт.
Якісну оцінку перспектив нафтогазоносності здійснюють на основі всебічного аналізу комплексу встановлених для досліджуваного об’єкта критеріїв нафтогазоносності, вивчення їхньої просторової зміни і закономірностей поширення скупчень нафти і газу, а також вивчення геологічних, геофізичних геохімічних, гідрогеологічних, термобаричних та інших матеріалів у розрізі регіону виділяють можливі нафтогазоносні комплекси, проводять тектонічне і на його основі нафтогазогеологічне районування території. Завершальним етапом такої оцінки є складання карт перспектив нафтогазоносності – для регіональних об’єктів прогнозу та графічних моделей (в розрізі і плані) нафтогазоперспективних об’єктів – для локальних об’єктів прогнозу, а також видача рекомендацій щодо подальшого проведення геологорозвідувальних робіт у межах певних конкретних територій.
Регіональний прогноз нафтогазоносності – геологічне дослідження значної території осадового басейну з метою виділення в ньому об’єктів прогнозу регіонального рівня, диференціації їх за ступенем перспективності та нафтогазогеологічного районування.
У процесі регіонального прогнозу вивчаються основні риси геологічної будови певної території й етапи їхнього геотектонічного роз витку, літолого-стратиграфічна характеристика розрізу, гідрогеологічні і геохімічні умови регіону, виявляються нафтогазоперспективні комплекси (природні резервуари) та зони можливого нафтогазонакопичення, проводиться кількісна оцінка прогнозних ресурсів за категоріями D1 і D2, виділяються виявлені та передбачувані зони нафтогазоносності та розробляються рекомендації стосовно вибору об’єктів для зонального прогнозу.
Локальний прогноз – оцінка нафтогазоносності за комплексом геологічних ознак об’єкта, локалізованого по площі (антиклінальна структура III порядку, різні типи неантиклінальних пасток) і стратиграфічному розрізу (окремий резервуар нафти і газу). Він тісно пов’язаний із зональним і виконується після нього. Відмінність між ними полягає, по-перше, у масштабах геологічних тіл, для яких виконується прогноз, і, по-друге, у наборах геологічних ознак, які аналізуються.

 

У разі Вашої зацікавленості послугою наші фахівці готові надати безкоштовну консультацію та обговорити деталі:

0444657587

0672868414

geo@insgeo.com.ua