Підземні води Чернігівської області

Територія Чернігівської області розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Вона лежить в межах Поліської біокліматичної зони і належить до зони надмірного зволоження. Поєднання таких сприятливих географічних, кліматичних, геологічних і гідрогеологічних умов території області обумовили формування тут значних ресурсів підземних вод.

За ресурсами підземних вод (8326,700 тис. м3/добу) Чернігівська область посідає перше місце в Україні. Родовища підземних вод Чернігівщини пов’язані з водоносними горизонтами у четвертинних, неогенових, палеогенових, верхньо- та нижньокрейдових осадових відкладах.

Водночас область характеризується вкрай низьким рівнем розвіданості …

Вуглекислі мінеральні води

Серед  мінеральних вод група вуглекислих вод є однією із найцінніших. Вуглекислі води активно діють на орга­нізм людини як при внутрішньому, так і при зовнішньому вживанні.  Для внутрішнього використання  концентрація вуглекислоти повинна бути не меншою 0,5 г/дм3, для зовнішнього – не меншою 1,0 г/дм3.

Вуглекислота, що насичує підземні мінеральні води до кондиційної концентрації, має здебільшого вулканічне і метаморфічне походження. Насичення води вуглекислотою відбувається у процесі перебігу інтрузивного термометаморфізму порід – температурного перетворення карбонатних порід при вторгненні магми. …

Геологія і корисні копалини Київщини

Територія Київської області розміщена в межах двох крупних геологічних структурних одиниць: Дніпровсько-Донецької западини та Українського щита і його схилів. Більша частина території області розташована в межах північно-східного схилу Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини, де докембрійські кристалічні породи перекриті потужною товщею палеозойських, мезозойських і кайнозойських осадових порід. Значно меншу її частину, південно-західну, займає Український щит. Для східного схилу Українського щита характерне неглибоке залягання кристалічних порід і невелика потужність осадової товщі.…

Проблема прісної води: забезпеченість України підземними водами

За даними ООН, на початок 2000-х років понад 1,2 млрд людей жили в умовах постійного дефіциту прісної води, а близько 2 млрд страждали від нього регулярно.
За даними Доповіді ООН “Вода та сталий розвиток світу” 20 березня 2015 року в Нью-Делі (Індія), у найближчі 15 років жителі Землі відчуватимуть дефіцит води щонайменше на 40%, причому однією з головних причин такого прогнозу є зменшення запасів підземних вод.

Вік підземних вод

Інколи доводиться чути рекламу фірм, що продають питну воду, в якій вони обґрунтовують необхідність купити цей продукт саме у них тим, що, мовляв, вони видобувають воду з глибини 300 м, і що, нібито, вона сформувалася ще в юрський період, коли по Землі бігали динозаври, а людини ще не було і в проекті, не кажучи вже про шкідливий антропогенний вплив.
Чи так це і який насправді вік підземної води?

Перспективи видобутку торфу в Україні

Торф є однією з найбільш недооцінених корисних копалин в Україні. Видається дивним, що країна, яка постійно відчуває нестачу енергоносіїв, часто ігнорує цінний ресурс, який фактично лежить під ногами.…

Геологічні пам’ятки природи Київщини

Одним з відносно нових напрямів геологічних досліджень є виявлення, вивчення і збереження геологічних пам’яток природи. Згідно з законом «Про природно-заповідний фонд України», пам’ятками природи вважаються окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення.…

Підземні води Київської області

Київська область розташована в межах двох гідрогеологічних регіонів – Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та Гідрогеологічної області Українського щита. У зв’язку з різними геологічними та гідрогеологічними умовами територія Київської області має нерівномірну забезпеченість підземними водами.…

Історія надрокористування на території Київщини

Вигідні географічні умови сучасної Київської області сприяли ранній появі на її території людей та активному освоєнню надр. Археологічні знахідки у Фастові і с. Добраничівці засвідчують, що більш ніж 12 тисяч років тому первісні люди вже використовували кам’яні знаряддя праці та предмети побуту з граніту, кварциту, пісковику; виготовляли прикраси з напівдорогоцінного каміння – бурштину, халцедону та кварцу.…

selen

Селен – історія одного елемента

Нині всі знають, що селен – цінний мікроелемент. Він входить до складу вітамінних комплексів провідних виробників, цей елемент має антиоксидантні властивості, йому приписують омолоджуючий вплив на організм. З дефіцитом селену пов’язують чимало захворювань – порушення обміну речовин, серцево-судинні та онкологічні хвороби.…

Оптимальний баланс поверхневих і підземних вод у питному водопостачанні

Основні принципи державної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення сформульовані у Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (ст. 6) . Один з таких принципів вимагає «дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання». То що ж таке “оптимальний баланс”? На жаль, жодних роз’яснень чи уточнень ні в законі, ані в будь-яких підзаконних актах і методичних документах немає. Спробуємо з’ясувати, яким є співвідношення обсягів підземних і поверхневих вод у водопостачанні населення в

Регіональна та локальна оцінка нафтогазоносності надр;

Якісна оцінка перспектив нафтогазоносності надр – це комплекс досліджень, спрямованих на узагальнення результатів геологічного вивчення надр, з метою виявлення сприятливих для нафтогазонагромадження територій їхнього районування і диференціації за ступенем перспективності та вибору найоптимальніших напрямів пошуково-розвідувальних робіт.
Якісну оцінку перспектив нафтогазоносності здійснюють на основі всебічного аналізу комплексу встановлених для досліджуваного об’єкта критеріїв нафтогазоносності, вивчення їхньої просторової зміни і закономірностей поширення скупчень нафти і газу, а також вивчення геологічних, геофізичних геохімічних, гідрогеологічних, термобаричних та інших матеріалів у розрізі регіону виділяють можливі нафтогазоносні …

Оцифрування каротажних діаграм

Методи ГДС (геофізичні дослідження в свердловинах) поділяються на електричні, радіометричні, сейсмоакустичні, газовий каротаж та інші.

Оцифрування геофізичних матеріалів старого фонду свердловин (оцифрування даних ГДС), таких як гамма-каротаж (ГК), нейтронний гамма-каротаж (НГК), стандартний каротаж (потенціал зонд, градієнт зонд, крива спонтанної поляризації (ПС)), акустичний каротаж, дебітометрія, магнітний локатор муфт (МЛМ), гамма-гамма каротаж (ГГК), термокаротаж, кавернометрія, індукційтий каротаж (ІК), зареєстрованих в аналоговому вигляді, є одним із складових комплексної інтерпретації даних промислової геофізики, яка необхідна для підвищення надійності та достовірності нафтогазорозвідувальних робіт, формування тривимірних …