Геотермальні ресурси Закарпаття

В Україні території з підвищеним показником геотермічного градієнта цілком закономірно приурочені до зон молодої альпійської складчастості – Криму і Карпат.   Регіоном з найвищою температурою надр в Україні є Закарпаття.

У Закарпатському прогині геотермічний градієнт становить 3,57-8,00С/100 м. На глибинах 2 км температура сягає +1200С. Свердловини виводять на поверхню воду з температурою +23-610С.

Аналіз природних умов Закарпаття (температур, глибин, хімічного складу вод)  свідчить про те, що використання геотермальних ресурсів для тепловодопостачання є перспективним, особливо враховуючи …

Нітрати в підземних водах

Сільськогосподарська діяльність є одним з найважливіших негативних чинників впливу на якість підземних вод, особливо це стосується практично незахищених від забруднення перших від поверхні  – ґрунтових вод.

Значна частина сполук азоту, внесених з добривами, не засвоюється рослинами, виноситься з ґрунту дощовою або поливною і потрапляє в підземні води.  В результаті у сільськогосподарських районах концентрація цих речовин у водах перших від поверхні  горизонтів постійно збільшується.

Актуальність цих проблем для європейських країн обумовила  прийняття Директиви Ради 91/676/ЄС від 12 грудня 1991 р. про …

Історія освоєння мінеральних вод

Мінеральні підземні води здавна використовуються для лікування. Про це ми дізнаємося з  народних легенд, священних книг, трактатів стародавніх учених. У 13 епічних поемах Гомера згадується використання мінеральних вод у стародавній Греції. Гіппократ (460—377 до н.е.) розробив методику використання мінеральних  вод. Стародавні римляни будували купальні, терми (лазні) на мінеральних водах Риму, Помпеї та інших міст. Давньоримський письменник і вчений Пліній Старший (I ст. н.е.) розробив класифікацію мінеральних джерел і методику їхнього застосування. У Х сторіччі вийшов у світ трактат таджицького вченого …

Мікроелементи в підземних водах – особливості накопичення

Основним документом, який регламентує якість питних підземних вод і визначає їхню придатність для використання, є Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Ці норми регламентують вміст великої кількості мікрокомпонентів у підземних водах господарсько-питного призначення.  За  специфікою накопичення цих мікрокомпонентів у підземних водах  їх можна розділити на дві групи.

Перша група  включає елементи, гранично допустимі концентрації (ГДК) яких зазвичай набагато більші, ніж їхні звичайні природні (фонові) концентрації в  підземних водах. До таких …

Походження підземних вод

Питання походження підземних вод тривалий час залишалося дискусійним. Нині за умовами  утворення виділяються такі типи підземних вод: інфільтраційні; седиментогенні; ювенільні; конденсаційні; метаморфогенні.

Найважливішими є води інфільтраційного походження, адже саме вони за якісними і кількісними показниками задовольняють вимоги  до вод питного призначення. Інфільтраційні підземні води утворюються з наземних вод атмосферного походження. Їхнє живлення –  інфільтрація, або просочування вглиб Землі дощових і талих атмосферних опадів. Крім того, у ряді випадків у живленні цих підземних вод беруть участь води, що фільтруються з …

Мінеральні води України

Води  підземні мінеральні – це природні підземні води, що характеризуються певним і стабільним фізико-хімічним складом, вмістом біологічно активних компонентів та сполук відповідно до кондицій, установлених для кожного родовища, які використовують без додаткового обробляння, яке може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості.

Мінеральні підземні води за призначенням поділяють на лікувальні, лікувально-столові і природно-столові.

Україна володіє унікальним гідромінеральним потенціалом. Окрім мінеральних вод природно-столових, які по суті є питною водою доброї якості, у нашій державі розповсюджені лікувальні і лікувально-столові мінеральні води 15 …

Лікувальні грязі озера Соляного

Україна  володіє потужною гідромінеральною базою, яка, на жаль, досі використовується дуже мало. Одними з найбільш недооцінених мінеральних ресурсів України є лікувальні грязі.

Грязелікування є одним з найдавніших методів лікування з використанням природних факторів. Грязі для лікування багатьох захворювань застосовували в  ще Давньому Єгипті, Стародавньому Римі, Індії. У стародавні часи люди помітили швидке загоєння ран на ногах коней і верблюдів, що проходили по бруду вздовж мінеральних струмків, і почали використовувати цей досвід для лікування.

Одним з найдавніших можна вважати лікування грязями …

Підземні води Чернігівської області

Територія Чернігівської області розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Вона лежить в межах Поліської біокліматичної зони і належить до зони надмірного зволоження. Поєднання таких сприятливих географічних, кліматичних, геологічних і гідрогеологічних умов території області обумовили формування тут значних ресурсів підземних вод.

За ресурсами підземних вод (8326,700 тис. м3/добу) Чернігівська область посідає перше місце в Україні. Родовища підземних вод Чернігівщини пов’язані з водоносними горизонтами у четвертинних, неогенових, палеогенових, верхньо- та нижньокрейдових осадових відкладах.

Водночас область характеризується вкрай низьким рівнем розвіданості …

Вуглекислі мінеральні води

Серед  мінеральних вод група вуглекислих вод є однією із найцінніших. Вуглекислі води активно діють на орга­нізм людини як при внутрішньому, так і при зовнішньому вживанні.  Для внутрішнього використання  концентрація вуглекислоти повинна бути не меншою 0,5 г/дм3, для зовнішнього – не меншою 1,0 г/дм3.

Вуглекислота, що насичує підземні мінеральні води до кондиційної концентрації, має здебільшого вулканічне і метаморфічне походження. Насичення води вуглекислотою відбувається у процесі перебігу інтрузивного термометаморфізму порід – температурного перетворення карбонатних порід при вторгненні магми. …

Геологія і корисні копалини Київщини

Територія Київської області розміщена в межах двох крупних геологічних структурних одиниць: Дніпровсько-Донецької западини та Українського щита і його схилів. Більша частина території області розташована в межах північно-східного схилу Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини, де докембрійські кристалічні породи перекриті потужною товщею палеозойських, мезозойських і кайнозойських осадових порід. Значно меншу її частину, південно-західну, займає Український щит. Для східного схилу Українського щита характерне неглибоке залягання кристалічних порід і невелика потужність осадової товщі.…

Проблема прісної води: забезпеченість України підземними водами

За даними ООН, на початок 2000-х років понад 1,2 млрд людей жили в умовах постійного дефіциту прісної води, а близько 2 млрд страждали від нього регулярно.
За даними Доповіді ООН “Вода та сталий розвиток світу” 20 березня 2015 року в Нью-Делі (Індія), у найближчі 15 років жителі Землі відчуватимуть дефіцит води щонайменше на 40%, причому однією з головних причин такого прогнозу є зменшення запасів підземних вод.

Вік підземних вод

Інколи доводиться чути рекламу фірм, що продають питну воду, в якій вони обґрунтовують необхідність купити цей продукт саме у них тим, що, мовляв, вони видобувають воду з глибини 300 м, і що, нібито, вона сформувалася ще в юрський період, коли по Землі бігали динозаври, а людини ще не було і в проекті, не кажучи вже про шкідливий антропогенний вплив.
Чи так це і який насправді вік підземної води?

Перспективи видобутку торфу в Україні

Торф є однією з найбільш недооцінених корисних копалин в Україні. Видається дивним, що країна, яка постійно відчуває нестачу енергоносіїв, часто ігнорує цінний ресурс, який фактично лежить під ногами.…

Геологічні пам’ятки природи Київщини

Одним з відносно нових напрямів геологічних досліджень є виявлення, вивчення і збереження геологічних пам’яток природи. Згідно з законом «Про природно-заповідний фонд України», пам’ятками природи вважаються окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення.…

Підземні води Київської області

Київська область розташована в межах двох гідрогеологічних регіонів – Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та Гідрогеологічної області Українського щита. У зв’язку з різними геологічними та гідрогеологічними умовами територія Київської області має нерівномірну забезпеченість підземними водами.…