Проблема прісної води: забезпеченість України підземними водами

За даними ООН, на початок 2000-х років понад 1,2 млрд людей жили в умовах постійного дефіциту прісної води, а близько 2 млрд страждали від нього регулярно.
За даними Доповіді ООН “Вода та сталий розвиток світу” 20 березня 2015 року в Нью-Делі (Індія), у найближчі 15 років жителі Землі відчуватимуть дефіцит води щонайменше на 40%, причому однією з головних причин такого прогнозу є зменшення запасів підземних вод.

При досить великих запасах прісної води на Землі, вже зараз майже всюди у заселених місцях земної кулі все більше відчувається її дефіцит, обумовлений такими чинниками:
  • нерівномірним розподілом водних ресурсів по площі Землі;
  • швидким зростанням населення світу і великою концентрацією його в деяких районах земної кулі, у крупних містах і міських агломераціях;
  • зростаючою витратою її в сільському господарстві та промисловості;
  • забрудненням водних ресурсів стічними водами і промисловими відходами.
А що ж в Україні? Якою мірою перелічені проблеми є актуальними для нашої держави? Очевидно, різке зростання потреби у воді через зростання економіки чи кількості населення для України наразі не є актуальним. Однак зважаючи на значний рівень господарського освоєння території України, підземні води є найважливішою корисною копалиною, що має стратегічне значення як надійне захищене джерело забезпечення населення якісною питною водою. Нині частка підземних вод у господарсько-питному водопостачанні населення України становить менше 25 відсотків. В Україні є значний потенціал для нарощування обсягів видобування підземних вод, адже розвіданість їхніх прогнозних ресурсів становить лише 26 відсотків.
Нині в Україні розвідано близько 700 родовищ питних і технічних підземних вод. Прогнозні ресурси підземних вод в Україні складають 61689,2 тис. м3/добу, з них з мінералізацією до 1500 мг/дм3 – 57499,9 тис. м3/добу. Розподілені вони по регіонах України нерівномірно – більша частина зосереджена в північних і західних областях, а ресурси південних областей обмежені. Найбільша кількість прогнозних ресурсів підземних вод у Чернігівській області – 8326,7 тис. м3/добу, найменша – у Кіровоградській області – 404,6 тис. м3/добу. Найвищим рівнем розвіданості прогнозних ресурсів підземних вод – більше 50% характеризуються центральні і південні регіони України.
Середньорічний обсяг видобутку питних і технічних підземних вод на території України складає лише близько 5 відсотків від суми прогнозних ресурсів підземних вод і близько 10 відсотків – з розвіданих експлуатаційних запасів. Упродовж останніх років спостерігалася стійка тенденція падіння видобутку підземних вод.
Однак слід зауважити, що в той час як значна кількість розвіданих родовищ не використовується, деякі з них вже стали непридатними для експлуатації через порушення умов живлення, обумовлене забудовою території; забруднення водоносних горизонтів у межах меліоративних систем, на ділянках розташування фільтрувальних накопичувачів, техногенних відвалів, звалищ; видобування гравійно-галькових відкладів Карпатських річок тощо. Нині в Україні зафіксовано сотні водозаборів, що працюють на розвіданих запасах підземних вод, де якість підземних вод упродовж експлуатації погіршилася з природних і техногенних причин.
Вкрай актуальними є проблеми забезпечення якісною питною водою південних і східних регіонів держави, гірничопромислових районів (Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Донецького басейну, Криворізького басейну, Прикарпаття тощо).
Все це обумовлює потребу проведення геологорозвідувальних робіт на питні підземні води і буріння артезіанських свердловин для забезпечення населення України екологічно чистою питною водою. Зважаючи на перехід економіки України до ринкових відносин і курс на децентралізацію, фінансування таких робіт переважно здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів і приватних інвесторів.
Збільшення видобування підземних вод для забезпечення потреб питного водопостачання забезпечить реалізацію державної політики у сфері питної води, оскільки її принципами є наближення вимог державних стандартів на питну воду до відповідних стандартів, прийнятих у Європейському Союзі та дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання.
Інститут Геології забезпечує повний супровід надрокористування і водокористування під ключ!